Organisatie

Op deze pagina wordt de organisatie van de Hervormde Gemeente "De Brug" weergegeven.

Kerkenraad

Algemeen
De voltallige kerkenraad bestaat uit 20 leden: 1 predikant, 9 ouderlingen, 5 ouderlingen -kerkrentmeester en 5 diakenen. De kerkenraad vertrouwt een deel van haar taken toe aan het moderamen en de kleine kerkenraad.

1. Moderamen
Het moderamen wordt gevormd door de predikant, de voorzitter en de scriba van de kerkenraad en de voorzitters van het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen.
Het moderamen neemt beslissingen die op korte termijn genomen moeten worden.

2. Kleine kerkenraad
De kleine kerkenraad wordt gevormd door de leden van het moderamen aangevuld met een ouderling - kerkrentmeester en een diaken. De kleine kerkenraad vergadert 8 keer per jaar en bereidt de vergaderingen van de grote kerkenraad voor en doet voorstellen aan die raad.

3. Grote kerkenraad
De grote kerkenraad, waarvan alle ambtsdragers deel uitmaken, vergadert ten minste 4 keer per jaar,, is verantwoordelijk voor het totale beleid en ziet erop toe dat de genomen besluiten worden uitgevoerd.

Pastoraat

Algemeen
Pastoraat is de herderlijke zorg in de gemeente. In het omzien naar elkaar behoort de gemeente als geheel betrokken te zijn maar tegelijkertijd spelen de ambtsdragers hierin een bijzondere rol.

Pastorale zorg
De predikant, de ouderlingen vormen samen het pastoraal beraad en dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de erediensten, de herderlijke zorg voor en de vorming en toerusting van gemeenteleden.
De herderlijke zorg voor de gemeente in haar geheel is toevertrouwd aan de predikant, de kerkelijk werker en de hiervoor aangestelde pastorale ouderlingen. Indien mogelijk leggen zij periodiek bezoeken af bij gemeenteleden maar er worden ook bezoeken afgelegd bij ziekte, bij overlijden, bij huwelijksjubilea, bij de geboorte van een kind of wanneer zich andere situaties voordoen waarvoor aandacht gevraagd wordt.
De Hervormde Vrouwen Dienst vervult eveneens een belangrijke rol bij het afleggen van bezoeken aan gemeenteleden.

Evangelisatie
Ook hen die van het Evangelie vervreemd zijn of die of daarvan dreigen te vervreemden hebben de aandacht van het pastoraal beraad. De hiervoor aangestelde evangelisatieouderling heeft tot taak hier zorg aan te besteden.

Jongerenwerk
Zorg en aandacht voor de jongeren uit de gemeente verdient eveneens de aandacht van het pastoraal beraad en de twee jeugdouderlingen verdiepen zich in de problemen die de jeugd ondervindt in deze dynamische tijd. Zij willen een praatpaal zijn voor de jongeren om problemen die zij ondervinden op te lossen. Zij geven mede leiding aan het catecheseonderwijs.

Diaconaat

De betekenis van diaconaat is het zich dienstbaar opstellen. Diaconaat is afgeleid van "diakonia" en letterlijk betekent dit: het dienen aan tafel en voor levensonderhoud zorgen.
De diakenen dragen zorg voor gemeenteleden die over onvoldoende middelen beschikken om in hun levensonderhoud te voorzien maar ook de minder bedeelden buiten de gemeente mogen daarbij niet vergeten worden. Dit alles in navolging van Jezus Christus die diende en zorg droeg voor armen en kwetsbaren.
Om dit te kunnen realiseren wordt in elke eredienst een diaconale collecte gehouden en de opbrengst van een belangrijk deel van deze collecten wordt aangewend voor giften aan liefdadigheidsinstellingen en afdrachten aan instanties die financiële steun nodig hebben voor hulp in nood. Bij het vaststellen van het collecterooster wordt rekening gehouden met het collecterooster dat door de Protestantse Kerk is opgesteld.
Tevens worden er jaarlijks een aantal collecten aangewend voor financiële hulp aan kinderen via de stichting "Red een Kind".
Ook de autodienst, de bloemendienst en de kerkradio vallen onder verantwoordelijkheid van het college van diakenen.
Het dienen aan tafel krijgt gestalte bij de vieringen van het Heilig Avondmaal. De diakenen zorgen voor het gereed maken van de tafel en vervullen daarnaast een dienende rol bij de vieringen.

Kerkrentmeesters

De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente wordt toevertrouwd aan de daartoe aangewezen ouderlingen die samen het college van kerkrentmeesters vormen. Zij zijn verantwoordelijk voor het kerkbeheer.
Dat betekent dat het college van kerkrentmeesters zorgt voor alle financiële en stoffelijke zaken die verband houden met het functioneren van de gemeente. Daarbij valt met name te denken aan zaken zoals het in standhouden van de predikantsplaats, het beheer van de gebouwen en de inventarissen, het verzorgen van de financiële en de ledenadministratie en de verzorging van het archief van de gemeente.

Om de goederen van de gemeente naar behoren te kunnen beheren zijn financiële middelen nodig. Derhalve is geldwerving is één van de belangrijkste taken van het college van kerkrentmeesters. Een belangrijk instrument voor de geldwerving is de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Hierbij wordt een beroep gedaan op alle leden van de gemeente vanaf 18 jaar met een eigen inkomen. Verwacht wordt dat ieder gemeentelid zijn of haar verantwoordelijk kent en neemt bij het vaststellen van hun vrijwillige bijdrage opdat het werk in de gemeente door kan gaan en het Woord blijvend verkondigd kan worden. Naast de vrijwillige bijdragen vormen de opbrengsten uit collectes die gehouden worden tijdens de erediensten een belangrijke bron van inkomsten. Door het college van kerkrentmeesters worden collectemunten uitgegeven voor de collecten die gehouden worden tijdens de erediensten.
Jaarlijks wordt er een rommelmarkt en een knieperties actie gehouden. De uitvoering hiervan is in handen van de rommelmarkt- en de actiecommissie en de opbrengsten komen voor een belangrijk deel ten goede aan het college van kerkrentmeesters. Een deel van de opbrengst van deze acties wordt overgemaakt aan de diaconie die dit vervolgens gebruikt voor steun aan diaconaal project.

Zending

De zendingsopdracht van onze Heiland is het Evangelie te brengen aan alle volken en de uitvoering van deze opdracht is in handen van de zendingscommissie. Deze commissie wordt gevormd door een vertegenwoordiger uit het college van diakenen en een aantal gemeenteleden.
Sinds het jaar 2011 ondersteunt de zendingscommissie het zendingsechtpaar Jaap en Mirjam Haasnoot die werkzaam zijn in Zuid-Soedan. Deze ondersteuning houdt een inschrijving in als deelgenoten gemeente bij de Gereformeerde Zendings Bond. Jaarlijks wordt deelgenomen voor 3 delen van € 500.
Conform het collecterooster wordt jaarlijks gecollecteerd voor de voorjaar- de Pinkster-, de zomer- en de najaarzendingscollectes.
Alle inkomsten uit collectes, de opbrengst van de zendingsbusjes en de opbrengst van de verkoop van dagboekjes wordt in gelijke delen beschikbaar gesteld aan de Gereformeerde Zendingsbond en aan Kerk in Actie.

Hervormde Vrouwen Dienst

De H.V.D. bezoekt met name de oudere gemeenteleden vanaf hun 70ste verjaardag. Rond de verjaardagen worden deze gemeenteleden benaderd voor een bezoek met een attentie. Maar ook de langdurig zieken en hen die rouw dragen worden bezocht. Tevens worden er contacten gelegd met nieuw ingekomen gemeenteleden.
De H.V.D. vergadert een aantal keren per jaar waarvan minimaal één keer per jaar samen met het pastoraal beraad. In dit overleg vindt afstemming plaats van de werkzaamheden en wordt de samenwerking besproken.
Ook belegt de H.V.D. koffieochtenden voor de hele gemeente en bijeenkomsten voor ouderen rondom Pasen en in de Adventstijd.