Soorten diensten

In de kerkdiensten klopt het hart van de gemeente. Hierin wil God in ons midden zijn. Door Zijn Geest wordt een eredienst een werkelijke ontmoeting met Hem. Dat is een wonder van genade en mag voor ons nooit vanzelfsprekend worden. God spreekt tot ons door Zijn Woord en wij mogen antwoorden door het uitspreken van onze gebeden en door het zingen van liederen. 

Tijdens de erediensten wordt gezongen uit het Liedboek voor de Kerken, de Evangelische Liedbundel en uit de bundel "Weerklank". Indien door de voorganger gewenst, en in bijzondere diensten, kan ook uit andere bundels worden gezongen.

Tijdens de zondagse erediensten wordt de gemeentezang begeleidt door het orgel en in voorkomende gevallen door de piano. Daarnaast worden, naast de jeugddiensten, enkele zondagse erediensten begeleidt door de eigen Band Online.
Tijdens de diensten wordt gebruik gemaakt van de beamer. Hierop worden de liederen geprojecteerd zodat de gemeente gemakkelijk mee kan zingen. Ook de schriftlezing wordt geprojecteerd. Het gebruik van een eigen Bijbel en liedboek wordt echter ook aanbevolen. Indien de voorganger de beamer tijdens de verkondiging wil gebruiken, is dit uiteraard ook mogelijk.

Iedere zondag worden er twee diensten gehouden waarbij er naar gestreefd wordt per zondag een dienst te houden in "Rehoboth" en in de "Immanuëlkerk". De aanvangstijden van de diensten is 10:00 uur en 19:00 uur. Bij bijzondere diensten kan van deze tijden worden afgeweken, evenals in de zomerperiode.
Actuele informatie met betrekking tot de aanvangstijden en waar de diensten gehouden worden, wordt vermeld in het preekrooster.

Interkerkelijke diensten

Periodiek worden gezamenlijke avonddiensten gehouden met de Gereformeerde Kerk Nieuweroord - Noordscheschut. Gedurende de zomerperiode geldt dit ook voor een aantal ochtenddiensten. Deze diensten worden gehouden in zowel de Gereformeerde kerk, de "Immanuëlkerk", als in "Rehobôth".

Op 2e kerstdag, paasmaandag en op pinkstermaandag worden er bij toerbeurt interkerkelijke zangdiensten gehouden in de Christelijke Gereformeerde kerk, de Gereformeerde Kerk als ook in de beide kerkgebouwen van de Hervormde Gemeente. Deze diensten beginnen om 9:30 uur.

Diensten met persoonlijke voorbede

Vier keer per jaar is er, na een zondagse eredienst, gelegenheid voor persoonlijke voorbede. Door een gebedsteam, bestaande uit twee personen, wordt er voor iemand persoonlijk gebeden over onderwerpen die vooraf aan het gebedsteam kenbaar gemaakt zijn. Er wordt niet alleen gebeden tot God, maar ook geluisterd naar God. In het geloof en de verwachting dat God antwoordt, en dat Hij dat ook daadwerkelijk tijdens het gebed wil doen. Het is bijzonder om te ervaren dat God ook door deze vorm van gebed wil werken.

De leden van de gebedsteams staan na de dienst voor in de kerk om te bidden voor hen die daar behoefte aan hebben.
Na het gebed bestaat de mogelijkheid tot het ontvangen van een zegen. Het samen bidden voor elkaar en het elkaar de zegen van God meegeven zijn mooie en vruchtbare Bijbelse gebruiken.

Na de diensten, waarin er gelegenheid is voor persoonlijke voorbede, wordt koffie gedronken en kan nagepraat worden over de dienst.
Voor vragen kunt u terecht bij de contactpersonen. Deze staan vermeld onder "Contact".

Jeugddiensten

De werkgroep voor jeugddiensten organiseert gedurende het winterseizoen 3 keer een jeugddienst.

Twee keer per jaar wordt er een interkerkelijke jeugddienst gehouden. Deze diensten worden georganiseerd door de Interkerkelijke Jeugdcommissie die bestaat uit leden van de Gereformeerde Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerk en uit de Hervormde Gemeente. De diensten worden bij toerbeurt gehouden in de vier kerkgebouwen van deze gemeenten.

Heilig Avondmaal

Zeven keer per jaar wordt het Heilig Avondmaal bediend. Eén keer in de avonddienst op Goede Vrijdag en 6 keer in zondagse erediensten: 3 keer in een ochtenddienst in de Imanuëlkerk en 3 keer in een avonddienst in Rehobôth. In de diensten op zondag vóór de vieringen vindt voorbereiding plaats door middel van aandacht in de preek en door het lezen van het eerste gedeelte van het Avondmaalsformulier. In de week voorafgaande aan de vieringen worden korte bijeenkomsten gehouden waarin liederen gezongen worden, waarin een korte lezing zal plaatsvinden en zijn er vragen ter overweging in meditatieve stilte.

Het Heilig Avondmaal wordt gevierd door plaatst te nemen aan de tafel voorin de kerk. De voorganger deelt het Brood en de Wijn en leest een gedeelte uit de Bijbel. Vervolgens wordt er, ter afsluiting, gezamenlijk een passend lied gezongen. 

Doopdiensten

Doopdiensten worden niet vooraf vastgelegd in het preekrooster maar worden gehouden wanneer er ouders zijn die te kennen geven dat ze hun kind(eren) ten doop willen houden. Voorafgaand aan de bediening van de Heilige Doop wordt door de predikant doopcatechese gegeven.

Tijdens de bediening van de Doop mogen de kinderen uit de kerk naar voren komen. Na de doopbediening zingen de kinderen van de zondagsschool/kindernevendienst de doopouders een lied toe en wordt hen een presentje aangeboden.

Belijdenisdiensten

Aan het einde van het winterseizoen wordt er een belijdenisdienst gehouden. Gemeenteleden die de belijdeniscatechese hebben gevolgd, kunnen ervoor kiezen om in deze dienst in het openbaar belijdenis van hun geloof af te leggen.

Huwelijksdiensten

Door in het huwelijk te treden maakt een bruidspaar kenbaar dat ze ontdekt hebben dat ze bij elkaar horen en dat ze samen verder willen in het leven. En door hun huwelijk te laten inzegenen in de kerk geeft een bruidspaar aan dat ze niet alleen samen verder willen, maar dat ze er naar verlangen dat God bij hen is in hun huwelijk. Het huwelijk is een geschenk van God en in de huwelijksdienst beloven man en vrouw elkaar trouw voor het aangezicht van God waarbij naast de genodigden ook de leden van de kerkelijke gemeente voor uitgenodigd wordt.

Het is raadzaam ruim voor de gewenste huwelijksdatum contact op te nemen met de predikant en de scriba. Dit om te voorkomen dat de predikant verhinderd is of dat het kerkgebouw niet beschikbaar is.

Voor de huwelijksinzegening zullen er gesprekken plaatsvinden tussen de predikant en het bruidspaar.