Identiteit

‘De Brug’ is de nieuwe naam van de Hervormde Gemeente van Nieuweroord & Noordscheschut, een levende gemeenschap binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Eén gemeente, met twee kerkplekken midden in de Drentse dorpen Nieuweroord en Noordscheschut, te weten de dorpskerk ‘Rehobôth’ te Nieuweroord, gebouwd in 1918 en de Immanuëlkerk te Noordscheschut, die in 1985 in gebruik genomen is. De gemeente bestaat als één geheel sinds 1972 en heeft momenteel ongeveer 800 leden, waarvan zo'n 300 er belijdenis van het geloof hebben afgelegd waarvan er zo'n 375 dooplid zijn.

Als gemeente verlangen en streven we ernaar om een gemeente te zijn van Jezus Christus. Hij is - schrijft Paulus aan de gemeente van Efeze in hoofdstuk 1: 22 - het Hoofd van de gemeente. De gemeente is zijn lichaam. In zijn kerk is Hij nu al aanwezig – zoals Hij eens in alles volledig aanwezig zal zijn.
Een ander bekend beeld is dat van de gemeente als kudde van God, zoals Petrus schrijft in 1 Petrus 5:2: Christus is de goede Herder, die zijn schapen bij name kent en roept, zoekt wat verloren is en zo de kudde telkens bijeen vergadert. Dat ervaren we met name in de zondagse erediensten, die het kloppend hart van de gemeente vormen.

Als een missionaire gemeenschap willen we ons richten op een heldere verkondiging van het evangelie van Jezus Christus en elkaar toerusten en aanmoedigen om in het dagelijks leven discipel van Hem te zijn. Ons geloof vraagt van ons dat we God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. In onze geseculariseerde samenleving is het belangrijk dat we als gemeente en persoonlijk onze roeping verstaan.

Wij willen een open gemeente zijn, die toegankelijk is voor ieder die het evangelie wil ontdekken en met het geloof wil kennismaken.

'De Brug' hecht aan de gereformeerde traditie en belijdenis, en wil die bewaren en overdragen, zoals aangegeven in de verklaring ‘Verbonden met het gereformeerde belijden’. Met gereformeerde traditie wordt bedoeld dat we veel waarde hechten aan de Bijbel, de woorden van God, het geloof als enige weg naar God en genade als enige basis van onze redding. De gereformeerde belijdenis is kernachtig verwoord in o.a. de catechismus van Heidelberg en de Nederlandse geloofsbelijdenis.