Ik ben nieuw

Nieuw bij de Hervormde Gemeente "De Brug”? Of op zoek naar een kerk, misschien vragen over de Bijbel, Jezus Christus, of het Christelijk geloof? Van harte welkom op onze site, maar natuurlijk ook welkom in één van onze samenkomsten!

Mochten er vragen zijn dan kan er contact opgenomen worden met onze predikant.  Voor contactgegevens zie het kopje “Contact”.

Hoe werkt de dienst?

Elke zondag komen we twee keer bij elkaar: om 10:00 uur en om 19:00 uur. De diensten worden gehouden in verschillende kerkgebouwen. Zie hiervoor het rooster onder "Diensten". De diensten duren over het algemeen ruim een uur.

Binnenkomst
Bij binnenkomst in de kerk is iemand van de kerkenraad aanwezig om gemeenteleden en gasten welkom te heten. Ook kunnen zij vragen beantwoorden en de gasten eventueel verder helpen.

Bidden
Wij geloven dat we God alles mogen vragen, dat Hij alles hoort wat we Hem vertellen en vragen. Het gebed is dan ook een belangrijk onderdeel van de dienst. We bidden bijvoorbeeld voor mensen uit de  gemeente die een moeilijke periode doormaken, of juist iets te vieren hebben. Ook bidden we voor bijvoorbeeld de wereld in nood, voor ons Koningshuis en voor de overheid.  

Wetslezing en Geloofsbelijdenis
In de ochtenddiensten worden ons Gods geboden voorgehouden zoals die op verschillende plaatsen in de Bijbel zijn opgetekend. In de avonddiensten belijden wij ons geloof met één van de bekende Geloofsbelijdenissen.

Schriftlezing en Verkondiging
Het Woord van God (de Bijbel) staat centraal, in lezing en verkondiging. De preek is een vast onderdeel van de eredienst. Ter voorbereiding op de preek lezen we een gedeelte uit de Bijbel. In de preek geeft de voorganger uitleg met hetgeen in de tekst bedoeld wordt en wat we hiervan kunnen leren voor ons leven en de wereld van vandaag.

Zingen
Tijdens de dienst zingen we samen. We zingen niet alleen Psalmen en Gezangen, maar ook liederen uit de Evangelische Liedbundel, uit de bundel Weerklank en uit de Opwekkingsbundel of de bundel van Johannes de Heer. Het zingen wordt  meestal begeleid op het orgel. Een aantal keer per jaar nodigen we een band uit die de gemeentezang begeleidt.  

Collecten
In elke dienst worden een aantal collecten gehouden. Twee tijdens de dienst en één bij de uitgang van de kerk. De collecten houden we omdat we geloven dat alles wat we hebben, ons door God gegeven is. Daar delen we graag van uit aan hen die het nodig hebben. Om dit tot uitdrukking te brengen wordt in elke dienst altijd één diaconale collecte gehouden.

Zegen
Aan het eind van de dienst spreekt de voorganger de zegen uit. God heeft in de Bijbel beloofd dat Hij altijd bij ons wil zijn. Die belofte krijgen we mee door de zegen.