Pastoraat

Pastoraat

De predikant en de ouderlingen vormen samen het pastoraal beraad. Onder hun verantwoordelijkheid valt de zorg voor de eredienst, vorming en toerusting, zending en evangelisatie, huisbezoek, ziekenbezoek. Kortom: de herderlijke zorg is toevertrouwd aan het pastoraal beraad.
De predikant legt indien mogelijk samen met zijn vrouw kraamvisites af. Hij doet rouw- en ziekenbezoek in zieken- en verpleeghuizen en bezoekt ook ernstig- en langdurig zieken thuis.
De ouderlingen en/of bezoekbroeders en -zusters verzorgen het huisbezoek aan gezinnen of alleenstaanden in hun wijk. Ze maken daarvoor met u een afspraak. Nieuw ingekomen gemeenteleden worden zo spoedig mogelijk bezocht.
Mocht u om één of andere reden graag bezoek willen, schroom dan niet een beroep te doen op de predikant of op uw wijkouderling.
De jeugdouderlingen richten hun aandacht op de zorg voor het jeugdwerk en vormen de schakel tussen de kerkenraad en de leiding van de jeugdactiviteiten.
De evangelisatieouderling richt zijn aandacht op evangelisatie vanuit de gemeente en missionaire bewustwording binnen de gemeente.

Ziekenhuis (opname)

Wilt u bij opname in het ziekenhuis bericht geven of laten geven aan uw wijkouderling of aan de predikant.

Ziekenzalving

Ziekenzalving is een mogelijkheid van de kerk om te handelen, te helen en te bemoedigen in het leven van mensen (volgens Jacobus 5:13-16). Bij ziekenzalving brengen we mensen in het bijzonder in de nabijheid van God, in het bereik van de Heilige Geest, in het vertrouwen dat onze zieken daar beter van worden. Wat ‘beter worden’ inhoudt kunnen wij niet zeggen, dat zal door de ontvanger zelf ervaren worden. Dit mag in vertrouwen en verwachting aan God zelf worden overgegeven. U kunt ziekenzalving vragen in verschillende situaties. Bijvoorbeeld bij langdurige lichamelijke of psychische ziekte of bij een korte ingrijpende situatie met betrekking tot zorg of handicap. De ziekenzalving vindt meestentijds plaats in huiselijke kring en kan in een kring van familie/ vrienden gevierd worden. De gemeente wordt hierin betrokken en gevraagd om mee te bidden tijdens dit moment. Hiertoe wordt het moment van ziekenzalving ook afgekondigd bij de pastorale mededelingen tijdens de eredienst. Ziekenzalving staat niet op zichzelf, maar is onderdeel in het geheel van de pastorale zorg van de gemeente. Voor meer informatie, of een verzoek tot ziekenzalving, kunt u contact opnemen met uw wijkouderling. 

Begrafenis

In geval van overlijden is het goed om zo spoedig mogelijk de predikant hiervan in kennis te stellen. Mocht hij niet te bereiken zijn, dan kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad en anders met uw wijkouderling. Zorg er in ieder geval voor, dat u voor het drukken van de kaarten overleg pleegt met de predikant over de dag en het tijdstip van de rouwdienst en de begrafenis. Hierdoor kunnen dubbele afspraken vermeden worden. Bij een begrafenisdienst dient de begrafenisvereniging voor een organist te zorgen. Ten behoeve van de afkondiging is het gewenst ook een rouwbrief aan de scriba te sturen.

Huwelijk  

Voor het aanvragen van de kerkelijke bevestiging van het huwelijk is het verstandig vroegtijdig (dat wil zeggen: voor het vaststellen van datum en uur op het gemeentehuis) contact op te nemen met de predikant. Er zal dan tevens een afspraak gemaakt worden voor voorbereidende huwelijksgesprekken. De bedoeling van dit gesprek is te spreken over de zin van de kerkelijke bevestiging van het huwelijk, en ook over hoe er in de Bijbel over het huwelijk wordt gesproken. Kosten van eventueel gedrukte liturgieën worden door het college van kerkrentmeesters in rekening gebracht. Tevens dient men zelf voor een organist(e) te zorgen, dit kan één van de vaste organisten zijn (zie hoofdstuk organisten). Mocht de gemeente vacant zijn, dan graag tijdig contact opnemen met de scriba van de kerkenraad.

Hervormde Vrouwen Dienst (H.V.D.)

De H.V.D. bezoekt met name de oudere gemeenteleden vanaf hun 75ste verjaardag. Rond de verjaardagen worden deze gemeenteleden benaderd voor een bezoek met een attentie. Maar ook de langdurig zieken en hen die rouw dragen worden bezocht. Tevens worden er contacten gelegd met nieuw ingekomen gemeenteleden en met gemeenteleden waarbij gezinsuitbreiding heeft plaatsgevonden.
De H.V.D. vergadert een aantal keren per jaar waarvan minimaal één keer per jaar samen met het pastoraal beraad. In dit overleg vindt afstemming plaats van de werkzaamheden en wordt de samenwerking besproken.
Ook organiseert de H.V.D. een bijeenkomst voor ouderen in de Adventstijd.