Kringwerk

Het kringwerk wordt niet alle jaren op dezelfde manier ingevuld. Dit zal bekend gemaakt worden via de kerkbode. Momenteel werken wij met de GGG, de Gemeente Groei Groepen. Zowel in Nieuweroord als in Noordscheschut is er gelegenheid om een gebedskring bij te wonen.

Gemeente Groei Groepen (GGG)

Er zijn in onze gemeente een aantal Gemeente Groei Groepen actief. Veel gemeenteleden hebben de behoefte om, naast de zondagse kerkdiensten, elkaar ook in een kleinere groep te ontmoeten.

Gemeente Groei Groepen zijn op zoek naar verschillende vormen van groei:

-Groeien in Geloof
De eerste vorm van groei, die deelnemers met en voor elkaar zoeken, is geloofsgroei. Zij willen de Here Jezus beter leren kennen en dieper doordringen in de rijkdom van de Bijbel.
Door met elkaar in gesprek te gaan over Gods Woord en over praktische dingen uit hun eigen leven kunnen de deelnemers elkaar bemoedigen en aanmoedigen om hun leven aan God toe te vertrouwen.

-Groeien in Gemeenschap
Een groep kan bestaan uit gemeenteleden, maar ook uit leden van andere kerken, buren of kennissen. De groepen komen regelmatig bij elkaar om zo samen te groeien in geloof, in gemeenschap en in getuigenis.
De deelnemers willen elkaar beter leren kennen. Wat is het mooi wanneer men zich veilig weet bij elkaar om vreugden en zorgen te delen. Maar bovenal dat men zich geborgen weet bij God de Vader.

-Groeien in Getuigenis
De groep is uitnodigend naar buiten toe. De deelnemers stimuleren elkaar om anderen, die zij in hun eigen leef- en werkomgeving ontmoeten, bij de groep te betrekken.

Hoe werkt een groep?
De bijeenkomsten hebben een informeel karakter en vinden plaats bij één van de deelnemers thuis maar dit kan ook in de kerk. Er is gezelligheid, maar ook bezinning en onderlinge aandacht. Er wordt gewerkt met het Focus materiaal van de IZB en van het Evangelisch Werkverband voor gemeente-groei-groepen. Het bestaat uit een boekje met onderwerpen en gespreksvragen voor de deelnemers.
Dit gespreksmateriaal sluit goed aan bij de cultuur waarin wij leven. Het gaat daarbij niet om het vinden van de goede antwoorden, maar om het voeren van een goed geloofsgesprek. De Bijbel vormt daarbij de leidraad en toetssteen.
Een groep of kring kent geen ‘inleider’. In feite doen de deelnemers het met elkaar onder leiding van iemand die de leiding neemt in het richting geven aan de gesprekken. Antwoorden zijn er niet altijd. Het gaat om het samen te zoeken naar het plan van onze Heer!

Gebedskring ‘Luisterend bidden’

Op de kerkzolder van Rehobôth komen we elke tweede maandagavond van de maand samen om te bidden. Voordat we bidden, prijzen we God in ons lied en lezen de Bijbel, gevolgd door kort onderwijs. Met wat we geleerd hebben gaan we verder aan het werk in gebed. En daarbij vragen we God niet honderduit maar is ons verlangen om God door Zijn Geest tot ons te laten spreken. Het is meer dan de moeite waard om zo te leren bidden in samenwerking met Gods Geest. Het is een manier om te ontdekken wat Gods gedachten zijn voor jou en mij. Ook is het een manier om te ontdekken welke gaven Gods Geest aan jou wil geven tot opbouw van de gemeente. We gaan dan ook oefenen met de gaven zoals we die lezen in 1 Korintiërs 12:1-11 en Romeinen 12:3-8. Daarmee gehoor gevend aan de oproep van 1 Korintiërs 14:1 “Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest, maar vooral naar die van de profetie.”  Welkom vanaf 20.00 uur voor een kop koffie/thee. We ronden af om 21.30 uur.

Gebedskring Noordscheschut

Iedere 2e maandag van de maand is er ’s avonds van 19.15 uur tot 19.45 uur in de consistorie gebedskring. Dit is het hele jaar door. We beginnen met een kleine inleiding, waarna een ieder op eigen wijze zijn gebed kan doen. We bidden voor alle dingen die ons bezig houden o.a. zieken, naasten, kerk, de wereld, politiek, de zending. Ook onze dankbaarheid mogen we bij Hem brengen, en een moment van stil gebed. Dit alles gebeurt in alle eenvoud, iedereen is welkom!

Vrouwenkring 'Joy'

Komt in het winterseizoen 1 keer in de 3 weken bij elkaar in één van de zalen van de Immanuëlkerk te Noordscheschut. Aanvang: 20.00 uur.
In de kerkbode kunt u de exacte data vinden.

20+ Club Noordscheschut

De groep komt in het winterseizoen één keer in de vier weken bij elkaar.
Dit is in de Immanuëlkerk, zo rond de klok van half negen.
De groep gebruikt het materiaal van de Gemeente Groei Groepen.

Meedoen met een bestaande kring/groep of hulp nodig bij het opzetten van een nieuwe kring/groep?
U kunt hiervoor contact opnemen met de contactpersoon.