Kerkrentmeesters

College van kerkrentmeesters

Elke Christen heeft naast de zendingsopdracht natuurlijk ook de verantwoording voor de eigen gemeente. Naast de diaconale en pastorale verantwoording is er ook een financiële verantwoording. De Hervormde gemeente ‘de Brug’ heeft de uitvoerende verantwoordelijkheid ondergebracht bij zes ouderlingen-kerkrentmeester die samen het college van kerkrentmeesters vormen. Zij dragen in het bijzonder de zorg voor de predikantsplaats, de kerkelijk medewerkers, de gebouwen, de financiën voor zover niet van diaconale aard, de ledenadministratie en het archief. De taken die hun toevertrouwd zijn worden verwerkt in een begroting en een jaarverslag (jaarrekening). Om de begroting sluitend te krijgen en te houden wordt er gebruik gemaakt van onder andere actie Kerkbalans, collectes tijdens de kerkdiensten, vrijwillige bijdragen, giften of schenkingen, legaten en vergoedingen.

Zowel de begroting als de jaarrekening wordt voorgelegd aan de complete kerkenraad. Nadat de kerkenraad deze heeft goedgekeurd, worden ze ter inzage aan de gemeente voorgelegd.
Opgemerkt moet worden dat slechts de uitvoering is gedelegeerd aan de kerkrentmeesters. Het sluitend krijgen van de begroting en de jaarrekening is en blijft de verantwoording van de gehele gemeente. Verantwoording kan immers nooit gedelegeerd worden. Verkondiging van Gods woord in onze gemeente kan alleen doorgang vinden wanneer iedereen zijn verantwoording naar draagkracht neemt.

Actie Kerkbalans

Jaarlijks wordt in de maand januari, tijdens de actie Kerkbalans, aan de gemeenteleden gevraagd hoeveel zij voor dat jaar aan de kerk willen bijdragen. De vaste vrijwillige bijdrage is verreweg de belangrijkste inkomstenbron van de kerk. Met de opbrengsten betalen we de kosten van onze kerk (salarissen, gebouwen, enz.).  

Collectemunten

Het college van kerkrentmeesters geeft collectemunten uit voor de kerkcollecten. Elke kleur munt heeft een eigen waarde. Te weten: blauw € 0,60, geel € 0,75, rood € 1,00 en groen € 5,00.
Deze munten hebben voor het vaststellen van uw persoonlijk belastbaar inkomen de aftrekmogelijkheid als kerkelijke gift. Hier wordt al veel gebruik van gemaakt. 

Gebouwen

De Hervormde gemeente ’De Brug’ bezit drie gebouwen. Het beheer en onderhoud is ondergebracht bij het college van kerkrentmeesters:

Rehobôth, Middenraai 77, Nieuweroord
Immanuëlkerk, Tramweg 7, Noordscheschut
Pastorie, Middenraai 75, Nieuweroord

Zowel de kerkzaal als de andere zalen worden in eerste instantie beschikbaar gehouden voor eigen kerk- en verenigingswerk. Het gebruik voor andere doeleinden wordt per aanvraag beoordeeld. Aanvragen voor het huren van een zaal kunnen worden ingediend bij één van de kerkrentmeesters of bij één van de kosters.

De prijsafspraken m.b.t. huur zijn als volgt:
Huur vergaderzaal: €  25,00
Huur kerkzaal: €  75,00
Huur zaal voor niet gemeenteleden: € 150,00

 Gebruiksregels voor de zalen:

  1. De gereserveerde ruimte wordt uiterlijk een kwartier voor de aanvang van de activiteit geopend, tenzij anders overlegd met de koster.
  2. De leiding van de clubs en catechisatie etc. dient ruimschoots op tijd aanwezig te zijn, aangezien zij de verantwoordelijkheid hebben voor het gebruik van de zalen.
  3. De gebruiker zorgt ervoor dat de zalen, na gebruik, keurig worden achtergelaten.
  4. Vernielingen en/of beschadigingen aan het gebouw, meubilair of andere eigendommen van de gemeente moeten zo snel mogelijk aan de kosters worden doorgegeven.
  5. Vergaderingen dienen ‘s avonds om 22.45 uur te zijn beëindigd. Is dit niet mogelijk dan dienen de kosters vroegtijdig in kennis te worden gesteld.
  6. Alle vergaderingen of andere bijeenkomsten moeten vroegtijdig worden gemeld bij de koster. Het liefst een week van tevoren i.v.m. de planning.
  7. Gaat een vergadering, club, of catechisatie niet door, dan dient dit eveneens vroegtijdig aan de koster te worden bekendgemaakt.

Ledenlijst en registratie van leden

Wij zullen beknopt weergeven hoe de registratie van deze gemeenteleden plaatsvindt:

1. Mutaties
Alle gemeenteleden zijn opgenomen in het centrale computerbestand van de L.R.P. (Landelijke Ledenregistratie Protestantse Kerk) te Utrecht. Vanuit dit bestand krijgt onze gemeente de mutaties door. De ledenadministrateur zorgt ervoor dat de predikant, de wijkouderlingen en de HVD de wijzigingen ontvangen. Belangrijk voor een goede ledenadministratie is dat u elke verandering, zoals verhuizing, huwelijk, geboorte of overlijden zo spoedig mogelijk doorgeeft. In verband met de privacywetgeving doet de burgerlijke gemeente dit niet of nauwelijks meer!

2. De verwerking van attestaties (verklaring met kerkelijke gegevens):
De kerkelijke attestatieregeling zoals die bestond, is binnen de PKN (Protestantse Kerk Nederland) komen te vervallen. Via de mutatieverstrekking van de L.R.P. worden vestigingen in onze gemeente gemeld. Dit betreft alle bij de L.R.P. geregistreerde leden (dus alleen voor PKN-leden). In dat vestigingsbericht is, indien bekend, de hoedanigheid van het lidmaatschap opgenomen (geboortelid, dooplid of belijdend lid). Attestatie is nog wel nodig indien men vanuit een ander kerkgenootschap tot een PKN-gemeente wil gaan behoren.

Organisten

De kerkrentmeesters regelen de organisten tijdens de dienst. Er zijn meerdere vaste organisten die volgens een rooster de dienst begeleiden.

Solidariteitskas

Binnen de Protestantse Kerk Nederland bestaat een subsidiemogelijkheid voor gemeenten die het financieel moeilijk hebben. Onder strikte voorwaarden kan een subsidie vastgesteld worden die betaald wordt uit de solidariteitskas.
De naam zegt het eigenlijk al, solidair zijn met andere gemeenten. Elk dooplid boven de 18 jaar en elk belijdend lid ontvangt één keer per jaar een acceptgiro met het verzoek om € 10,00 te betalen voor deze solidariteitskas. Belijdende leden zijn verplicht dit bedrag te betalen. Voor doopleden geldt deze verplichting niet. Als gemeente zijn wij verplicht voor ieder belijdend lid € 5,00 af te dragen aan de solidariteitskas. Ook wanneer een belijdend lid deze kosten niet voldoet. Deze verplichte afdracht geldt echter niet voor doopleden die niet bijdragen aan de solidariteitskas. Een eventueel positief saldo komt ten goede aan de eigen gemeente.