Kerkenraad

Kerkenraad

De kerkenraad van de Hervormde gemeente ‘De Brug’ Nieuweroord-Noordscheschut telt in totaal 21 leden: 1 predikant, 10 ouderlingen, 5 ouderling-kerkrentmeesters en 5 diakenen (voor de namen, adressen, telefoonnummers, mailadressen en de wijkindeling verwijzen we u naar de bijlage die periodiek zal worden vervangen). Binnen de kerkenraad zijn 3 bestuurslagen gevormd zoals hieronder omschreven.

Moderamen

Het moderamen bestaat uit de predikant, de voorzitter en de scriba van de kerkenraad en de voorzitters van het college van diakenen en het college van kerkrentmeesters. Het moderamen neemt beslissingen die op korte termijn genomen moeten worden.

Kleine kerkenraad

De kleine kerkenraad wordt gevormd door de leden van het moderamen aangevuld met een extra diaken en ouderling kerkrentmeester. De kleine kerkenraad vergadert ongeveer 7 keer per jaar en bereidt de vergaderingen van de (grote) kerkenraad voor en legt voorstellen voor aan die raad.

Grote kerkenraad

De (grote) kerkenraad, waarvan alle ambtsdragers deel uitmaken, vergadert tenminste 4 keer per jaar, is verantwoordelijk voor het totale beleid en ziet erop toe dat de genomen besluiten uitgevoerd worden.

Apostolaat

Alle christenen hebben de roeping om de Naam van de Here God te belijden en elkaar en hun naasten te dienen. Een aantal lidmaten is in het bijzonder geroepen om het kerkenwerk in goede orde en in al zijn verscheidenheid te laten plaatsvinden. Ze worden gekozen en vervolgens bevestigd tot ambtsdrager: predikant, ouderling, ouderling-kerkrentmeester of diaken. De predikant en de ouderlingen vormen samen het pastoraal beraad en hebben een bijzondere verantwoordelijkheid voor eredienst, herderlijke zorg, vorming en toerusting, zending en evangelisatie. De diakenen voor het dienstbetoon en het college van kerkrentmeesters voor geld- en beheerszaken van de gemeente. De verschillende colleges van ambtsdragers vergaderen daarom gezamenlijk maar ook afzonderlijk. Verder zijn er vrijwilligers werkzaam in bijzondere onderdelen van de kerkelijke arbeid.

Gemeente (toerustings-)avond

Een aantal kerken per jaar wordt een gemeenteavond gehouden. De inhoud van deze avond wordt afgestemd met de predikant en de kerkenraad.