Evangelisatie en zending

De gemeente van Christus heeft de opdracht en het verlangen om het evangelie door te geven. Vanuit de kerkenraad coördineert de evangelisatie-ouderling de activiteiten rondom evangelisatie. Onder verantwoording van deze ouderling worden door de evangelisatiecommissie activiteiten ontwikkeld om vorm te geven aan de missionaire taak die de gemeente heeft.

De activiteiten van de zendingscommissie vallen onder verantwoordelijkheid van de diaconie.

Evangelisatiecommissie

De missie van de nieuw te vormen evangelisatiecommissie is mensen tot Christus te leiden, hen tot volgelingen van Hem te maken. Daarnaast is missionaire toerusting van de gemeente een belangrijke taak, opdat ieder op zijn of haar plaats een getuige van de Here is.
De commissie wil dienstbaar zijn aan mensen uit Nieuweroord, Noordscheschut en omgeving die Christus niet kennen. Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van persoonlijke contacten en netwerken. Contacten maken het mogelijk om persoonlijk mensen uit te nodigen voor een dienst, groeigroep of Alpha-cursus. Zo willen we stap voor stap onderweg gaan met mensen om hen met de Heer en de gemeente in aanraking te brengen.

Interkerkelijke evangelisatiecommissie

De interkerkelijke evangelisatiecommissie is samengesteld uit leden van de Gereformeerde Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Hervormde gemeente ‘De Brug’ te Nieuweroord-Noordscheschut.
De activiteiten van deze commissie bestaan uit het verspreiden van evangelische lectuur bij rand- en onkerkelijken en in de zomermaanden bij recreanten en het organiseren van activiteiten die de verkondiging van het evangelie kunnen dienen. Tevens organiseert de I.E.C. evangelisatiediensten, kerstnachtdiensten, tentdiensten en dergelijke.
Tijdens de herfstvakantie organiseert een zelfstandig opererende werkgroep Kinderbijbeldagen.

Tweede feestdagen

Elke tweede feestdag (tweede kerstdag, tweede paasdag, tweede pinksterdag) wordt er bij toerbeurt een interkerkelijke zangdienst gehouden in de Christelijke Gereformeerde kerk, in de Gereformeerde kerk of in één van de kerken van de Hervormde gemeente ‘de Brug’ in Nieuweroord-Noordscheschut. De invulling van deze diensten wordt verzorgd door het combimoderamen.

Zendingscommissie

De zendingsopdracht van onze Heiland is het Evangelie te brengen over de gehele wereld, ver van ons bed dus, maar ook dicht bij huis. Daarvoor is uiteraard veel geld nodig, en één van de taken van de zendingscommissie is, geld bijeen te brengen. Dit doet zij o.a. door:

- het afdragen van de voorjaars-, Pinkster-, zomer- en najaarszendingscollectes     
- d.m.v. zendingsbussen (routes en kerkbussen)
- verkoop van kalenders/dagboekjes

Onze gemeente is georiënteerd op de Gereformeerde Zendingsbond te Driebergen. Wij steunen de G.Z.B. d.m.v. het adoptieprogramma ‘deelgenoten’. Hiermee financiert de G.Z.B. zendingswerkers die uitgezonden zijn.
Verder steunen wij zendingsprojecten die ons aanspreken of ons door de gemeente worden aangereikt. Onze inkomsten worden hierover verdeeld.
Ook ondersteunen wij Heleen van der Sluijs, zij is uitgezonden namens de GZB naar Bosnië. We hebben regelmatig contact met haar. Eventuele nieuwsbrieven worden uitgedeeld op zondag en gepubliceerd op de website.

Focusteam

In de gemeente bestaat de behoefte om meer ons geloof uit te dragen naar mensen om ons heen. Dit wil zeggen dat we dit in onze dorpen willen uitdragen als ook in de werkkring. Het spreken over ons geloof wordt dan ook als erg lastig ervaren. In het Focustraject zoeken we naar geestelijke verdieping. We verlangen er naar dat gemeenteleden Jezus volgen in hun gewone dagelijkse leven en we willen in het Focustraject het gesprek op gang brengen over het persoonlijke geloof. Veel gemeenteleden ervaren een kloof tussen hun leven in de kerk en hun leven buiten de kerk. Ons leven is gefragmenteerd, met allemaal verschillende netwerken. In het Focustraject willen we de brug slaan tussen deze werelden, zodat we in de kerk onze ervaringen buiten de kerk delen én dat gemeenteleden leren om hun geloof te verbinden met hun dagelijks leven.