Diaconaat

College van diakenen

Inkomsten van de diaconie bestaan uit collectes in de kerk, giften, bijdragen en eventuele legaten. Elk van de diakenen heeft zijn eigen werkgebied (zie wijkindeling), daarnaast zijn enkele diakenen afgevaardigden. Dit is onder andere naar de HVD, de zending, het moderamen en de kleine kerkenraad.
Verder is de diaconie verantwoordelijk voor het volgende: autodienst, bloemendienst, kerkradio en kindsponsoring. 

Autodienst

Voor gemeenteleden die niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunnen gaan, bestaat de mogelijkheid voor de kerkdiensten te worden opgehaald. Mocht u van deze hulp gebruik willen maken, dan kunt u contact opnemen met de dienstdoende chauffeur. Zie hiervoor de kerkbode. Het is een goede gewoonte dat gemeenteleden in hun omgeving opletten en aanbieden om anderen mee te nemen naar de kerk.

Bloemendienst

Als groet van de gemeente worden de bloemen, die zondags in de kerk staan bezorgd bij gemeenteleden van 70 jaar en ouder of bij gemeenteleden die uit het ziekenhuis of verpleeghuis thuiskomen.
Daarnaast worden bloemen bezorgd bij gemeenteleden die een huwelijksjubileum vieren. Bloemen worden bezorgd bij een huwelijksjubileum van 12½, 25, 40, 45, 50, 55, 60, 65 en 70 jaar. De namen van de gemeenteleden die de bloemen ontvangen worden in de kerkdienst afgekondigd. De bloemendienst staat onder verantwoordelijkheid van de diaconie en hiervoor wordt een aantal keren per jaar een collecte gehouden.

Kerkradio      

Indien u niet in de gelegenheid bent om de kerkdiensten bij te wonen kunt u gebruik maken van de kerkradio. Dit betreft een aansluiting via internet. Er wordt een kastje bij u thuis geplaatst waarmee u onze kerk, maar ook kerken in en om Hoogeveen, kunt ontvangen. Ook kunt u hiervan een korte tijd gebruik maken, b.v. bij ziekte.

Kindsponsoring

Ook kinderen die leven in armoede hebben recht op een mooie toekomst. Er zijn verschillende organisaties die kind-projecten ondersteunen zodat kinderen gezond (voeding en medische zorg), met liefde en een passende opleiding opgroeien. De christelijke organisaties voegen daar ook een stuk geloofsopvoeding aan toe. Immers een mooie toekomst is pas compleet wanneer je ook verteld wordt over het eeuwig leven in Jezus Christus.

In die overtuiging sponsort de gemeente ‘De Brug’ twee kinderen via ‘Red een Kind’. Deze sponsoring wordt beheerd door de diaconie. De diaconie besteed jaarlijks enkele diaconale eredienst-collecten aan dit mooie werk. Een collecte voor dit doel wordt van tevoren aangekondigd. Ook onderhoudt de diaconie contact met de gesponsorde kinderen. Jaarlijks worden enkele brieven over en weer naar elkaar toe gezonden. De kinderen weten zo dat er aan hun gedacht en voor hun gebeden wordt. De diaconie tracht de brieven te laten opnemen in de kerkbode ‘Over De Brug’.

Ook is er de mogelijkheid om te participeren in een sponsoring met een vast maandelijks bedrag (€ 5,- of een veelvoud daarvan). Kinderen die op deze wijze gesponsord worden, zijn deelgenoot aan een lokaal project via Compassion Nederland. De GGG onderhoudt hier de contacten met het sponsorkind. De financiële afhandeling gaat ook via de diaconie, maar hiervoor wordt geen speciale collecte gehouden.

Uiteraard kunt u ook zelf een kind volledig sponsoren via een organisatie naar uw keuze.

In de Immanuëlkerk hangt een wereldkaart waarop alle kinderen, voor zover bekend en onafhankelijk van de organisatie, aan u voorgesteld worden.
Op dit moment worden er vanuit de gemeente +/- 25 kinderen gesponsord. Sponsort u een kind maar hij of zij wordt nog niet voorgesteld op de wereldkaart? Neem dan contact op met de scriba van de kerkenraad.