In de crisis - Pinkster Sing-out

Op Tweede Pinksterdag is er om 9.30 uur een bijzondere uitzend-dienst vanuit de Immanuëlkerk. Geen gewone zangdienst – helaas – geen koor, geen zanggroep, Geen SingIn, maar wel - net als op Eerste Paasdag - een ‘SingOut’ met als motto nu: Laat het Pinksterfeest zijn in de huizen! Tijdens deze dienst luisteren en zingen we graag met jou mee en wel de Pínksterliederen die jullie lief zijn. Hoe dat kan? Breng je stem uiterlijk as. vrijdag 29 mei uit - en de TOP10 - de liederen met de meeste stemmen streamen we dan tijdens de dienst. Hieronder een lijst van meer dan 50 Pinksterliederen ter inspiratie! Voor het gemak zijn er twee playlists aangemaakt: 

Enige toelichting geeft één extra stem. We zijn erg benieuwd – laat je stem horen, en zing mee! Stemmen kan (hooguit drie liederen) per app (0644430108), of per mail (info@debrugnn.nl).

Blijf zingen - keep the Spirit!

Psalm 25: 2 HERE, maak mij uwe wegen door uw Woord en Geest bekend
Psalm 51: 5 Schep in mij, God, een hart dat leeft in ’t licht
Psalm 104: 8 Maar de adem van uw Geest brengt hen tot leven
Psalm 139: 3 Waar zou ik vluchten voor uw Geest?
Psalm 143: 9 Uw goede Geest zij mijn geleide
Gezang 7 Het woord dat u ten leven riep
Gezang 39 Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde
Gezang 78 Laat me in U blijven groeien, bloeien
Gezang 235 In bidden en in smeken
Gezang 239 Kom Schepper God, o Heilge Geest
Gezang 242 Komt laat onze deze dag met heilig vuur bezingen
Gezang 243 Toen eenmaal God terneder kwam
Gezang 247 De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt
Gezang 249 Wij leven van de wind
Gezang 250 Kom, Heilge Geest, Gij vogel Gods
Gezang 252 Wat zijn de goede vruchten
Gezang 304 God is getrouw, zijn plannen falen niet
Gezang 305 Waar God de Heer zijn schreden zet
Gezang 456 Zegen ons Algoede
Gezang 477 Geest van hierboven
ELB 10 Create in me a clean heart
ELB 146 = Opwekking 452 Kom, o heil’ge Geest van God
ELB 148 = Opwekking 343 Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart
ELB 147: 3 Heer, ik hoor van rijke zegen – Heil’ge Geest, wil niet voorbij gaan
ELB 150 Ruis, o Godsstroom der genade
ELB 152 Veni sancte Spiritus – Kom tot ons, o heil’ge Geest
ELB 153 – Opwekking 391 Welkom, o heil’ge Geest van God
ELB 382 Heer, uw licht en uw liefde schijnen
Hemelhoog 221 = Opwekking 766 De wind steekt op (Sela)
Hemelhoog 224 Gods Geest is een machtige rivier (Oden van Salomo)
Hemelhoog 225 = Opwekking 565 Geest van God, blaas op mij
Hemelhoog 230 = Opwekking 754 Kom Heilige Geest (Sela)
Hemelhoog 232 = Opwekking 623 Laat het huis gevuld zijn
Hemelhoog 234 Laat uw vrede heersen
Hemelhoog 235 = Opwekking 129 Ruach
Opwekking 427 Maak mij rein voor U
Opwekking 445 Bron van levend water
Opwekking 463 Vader, daal nu met uw Geest neer
Opwekking 710 Gebed om zegen
Opwekking 741 Als een vuur van binnen
Opwekking 765 Uw vrede vult dit huis
Opwekking 769 Bouw uw koninkrijk
Opwekking 783 Wij houden ons niet langer stil
Opwekking 788 Wees welkom
Opwekking 789 Lopen op het water
Opwekking 797 Breng ons samen
Opwekking 800 Koning met eer gekroond
Opwekking 811 Witter dan sneeuw
KINDERLIEDEREN
Hemelhoog 222 Door de kracht van de heilige Geest (Elly & Rikkert)
Hemelhoog 231 Ik moet weggaan (Elly & Rikkert)
Hemelhoog 237 Vlammetjes (voor jonge kinderen)
Hemelhoog 240 Wees niet bedroefd
Elly & Rikkert Vuur uit de hemel